Dostawa i montaż linii diagnostycznej

Strona głównaPRZETARGIArchiwalne › Dostawa i montaż linii diagnostycznej

Dostawa i montaż linii diagnostycznej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z mi.in. warunkami udziału w postępowaniu znajduje się w pliku "Linia diagnostyczna ogłoszenie wraz załącznikami". 

Postępowanie jest prowadzone podstawie na przepisów art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2013.907 j.t. ze zm.)

W sprawach nieuregulowanych w ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 Na realizację zamówienia Zamawiajacy planuje pozyskać dofinansowanie ze środkow Unii Europejskieh w ramach Regionalnego Funduszu Operaccyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Zamawiajacy przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną mu przyznane.

 

 

pliki do pobrania
więcej

Stacja Paliw

Aktualne ceny paliw na naszej stacji.                                                                                                     

Aktualne ceny paliw

więcej

Reklama

MZK Sp. z o.o. zaprasza Państwa do reklamowania swoich usług na naszym taborze.

Dzierżawa powierzchni reklamowej

więcej

Rozkład jazdy

z dniem 04.04.2009r. rozkład jazdy komunikacji miejskiej został przeniesiony na zimslupsk.com

Rozkład jazdy

więcej

Miejsca parkingowe

dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep.

Usługi parkingowe