Dostawa i montaż linii diagnostycznej

Strona głównaPRZETARGIArchiwalne › Dostawa i montaż linii diagnostycznej

Dostawa i montaż linii diagnostycznej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z mi.in. warunkami udziału w postępowaniu znajduje się w pliku "Linia diagnostyczna ogłoszenie wraz załącznikami". 

Postępowanie jest prowadzone podstawie na przepisów art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2013.907 j.t. ze zm.)

W sprawach nieuregulowanych w ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 Na realizację zamówienia Zamawiajacy planuje pozyskać dofinansowanie ze środkow Unii Europejskieh w ramach Regionalnego Funduszu Operaccyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Zamawiajacy przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną mu przyznane.

 

 

pliki do pobrania