Projekt unijny pn. Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze m. Słupska...

Strona głównaPROJEKTY UNIJNE I KRAJOWE › Projekt unijny pn. Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze m. Słupska...

 

projekt-unijny-274.jpg

Projekt pn.: „Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze m. Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych – Etap I” finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 3. Funkcje miejskie i metropolitalne, Działanie 3.1 Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego. Celem Działania jest rozwój i integracja efektywnych i przyjaznych środowisku miejskich systemów transportu zbiorowego. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Działania przyczynić się mają do zwiększenia konkurencyjności transportu zbiorowego względem transportu indywidualnego oraz do integracji wewnętrznej obszarów miejskich i poprawy jakości usług oraz infrastruktury transportu zbiorowego.

Projekt realizowany jest na terenie Miasta Słupska, a także na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Słupsk, w powiecie słupskim położonym w województwie pomorskim.

Projekt zakłada realizację dwóch zadań:

Zadanie nr 1   -   INFRASTRUKTURA ZWIĄZANA Z FUNKCJONOWANIEM KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ

Zadanie realizowane przez Miasto Słupsk za pośrednictwem jednostki realizującej projekt – Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku. W ramach zadania przewidziano następujące komponenty:

 • wdrożenie kompleksowego systemu nadzoru ruchu i elektronicznej informacji pasażerskiej oraz utworzenie Centrum Nadzoru Ruchu ZIM Słupsk (ta część zadania będzie realizowana w formie „zaprojektuj i wybuduj”),
 • przebudowa układu przystanków tworzących węzeł przesiadkowy „Dworzec Kolejowy
  i Autobusowy” na ul. Kołłątaja i Wojska Polskiego,
 • zapewnienie priorytetu dla komunikacji zbiorowej i rowerów na skrzyżowaniu ulic Szczecińska – Sobieskiego/Krzywoustego oraz Sobieskiego – Szczecińska,
 • zapewnienie dostępu do zintegrowanego węzła przesiadkowego rowerzystom i pieszym poprzez przebudowę
  i budowę niektórych elementów drogi rowerowej z ciągiem pieszym Szczecińska – Sobieskiego – 3 Maja – Kołłątaja, połączenia największych osieli mieszkaniowych (Os. Niepodległości, Os. Piastów, Os. Sobieskiego, Os. Batorego) z centrum miasta i dworcami PKP i PKS;
 • przeprowadzenie szkoleń dla kierowców z zakresu obsługi osób niepełnosprawnych w ramach instrumentu elastyczności.

Zadanie nr 2   -   ZAKUP NOWYCH AUTOBUSÓW I PRZEBUDOWA ZAPLECZA TECHNICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Zadanie realizowane przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku. Na realizację zadania składają się następujące komponenty:

 • zakup 18 szt. nowych autobusów spełniających wymagania w zakresie emisji substancji szkodliwych oraz hałasu do otoczenia, w tym 5 sztuk 12 metrowych zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG oraz 3 sztuk autobusów 18 metrowych zasilanych olejem napędowym oraz 10 sztuk autobusów 12 metrowych zasilanych olejem napędowym,
 • modernizacja myjni samochodowej,
 • budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji,
 • termomodernizacja obiektów zaplecza technicznego,
 • dostosowanie hal warsztatowych do wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Inspektor nadzoru – nadzór nad realizacją modernizacji myjni samochodowej, budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, termomodernizacji obiektów zaplecza technicznego i dostosowanie hal warsztatowych do wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2013-2015:

Zakup 18 fabrycznie nowych autobusówZakup 18 szt. nowych autobusów miejskich

Modernizacja myjni MZK Słupsk Modernizacja myjni samochodowej

Dostosowanie hal warsztatowych do wymogów bezpieczeństwa i higieny pracyDostosowanie hal warsztatowych do wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy

  Termomodernizacja obiektów zaplecza technicznego Termomodernizacja obiektów zaplecza technicznego

Korzyści niekwantyfikowalne, które zostaną osiągnięte w wyniku realizacji projektu tożsame są z celami, do osiągnięcia których przyczyni się opisywana inwestycja i są następujące:

 • poprawa jakości usług w komunikacji,
 • podniesienie komfortu podróży środkami komunikacji miejskiej,
 • zwiększenie stopnia integracji systemu transportu zbiorowego oraz poprawa jego dostępności,
 • zapewnienie pasażerom bieżącej informacji na temat czasu przyjazdu autobusów, 
 • zmniejszenie środowiskowej uciążliwości związanej z funkcjonowaniem transportu zbiorowego,
 • zwiększenie obszaru obsługiwanego przez komunikację miejską poprzez wydłużenie linii,
 • stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych wykorzystywanych także w celach transportowych.

Całkowita wartość projektu wynosi 38 537 897,01 PLN. Dofinansowanie dla wydatków ponoszonych przez Miasto Słupsk i MZK Sp. z o.o. wynosi 70% kosztów kwalifikowanych.
Zadanie nr 2, realizowane przez MZK Słupsk, ma wartość 25 682 015,93 PLN brutto, z czego 14 615 781,41 PLN netto finansowane jest ze środków Unii Europejskiej. Z uwagi na fakt, iż podatek VAT od kosztów kwalifikowalnych zostanie odliczony w przypadku zadania 2, nie wlicza się go do tejże kategorii kosztów w odniesieniu do tego zadania. W ramach zadania nr 1 Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od kosztów inwestycji, w związku z czym powiększy on wartość kosztów kwalifikowalnych.

 

więcej

Miejsca parkingowe

dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep.

Usługi parkingowe

więcej

Reklama

MZK Sp. z o.o. zaprasza Państwa do reklamowania swoich usług na naszym taborze.

Dzierżawa powierzchni reklamowej

więcej

Stacja Paliw

Aktualne ceny paliw na naszej stacji.                                                                                                     

Aktualne ceny paliw

więcej

Myjnia automatyczna

dla samochodów osobowych, busów, autobusów oraz pojazdów ciężarowych.

rozklad-jazdy-380.jpg