Projekt unijny pn. Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze m. Słupska...

Strona głównaPROJEKTY UNIJNE I KRAJOWE › Projekt unijny pn. Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze m. Słupska...

 

projekt-unijny-274.jpg

Projekt pn.: „Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze m. Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych – Etap I” finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 3. Funkcje miejskie i metropolitalne, Działanie 3.1 Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego. Celem Działania jest rozwój i integracja efektywnych i przyjaznych środowisku miejskich systemów transportu zbiorowego. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Działania przyczynić się mają do zwiększenia konkurencyjności transportu zbiorowego względem transportu indywidualnego oraz do integracji wewnętrznej obszarów miejskich i poprawy jakości usług oraz infrastruktury transportu zbiorowego.

Projekt realizowany jest na terenie Miasta Słupska, a także na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Słupsk, w powiecie słupskim położonym w województwie pomorskim.

Projekt zakłada realizację dwóch zadań:

Zadanie nr 1   -   INFRASTRUKTURA ZWIĄZANA Z FUNKCJONOWANIEM KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ

Zadanie realizowane przez Miasto Słupsk za pośrednictwem jednostki realizującej projekt – Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku. W ramach zadania przewidziano następujące komponenty:

Zadanie nr 2   -   ZAKUP NOWYCH AUTOBUSÓW I PRZEBUDOWA ZAPLECZA TECHNICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Zadanie realizowane przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku. Na realizację zadania składają się następujące komponenty:

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2013-2015:

Zakup 18 fabrycznie nowych autobusówZakup 18 szt. nowych autobusów miejskich

Modernizacja myjni MZK Słupsk Modernizacja myjni samochodowej

Dostosowanie hal warsztatowych do wymogów bezpieczeństwa i higieny pracyDostosowanie hal warsztatowych do wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy

  Termomodernizacja obiektów zaplecza technicznego Termomodernizacja obiektów zaplecza technicznego

Korzyści niekwantyfikowalne, które zostaną osiągnięte w wyniku realizacji projektu tożsame są z celami, do osiągnięcia których przyczyni się opisywana inwestycja i są następujące:

Całkowita wartość projektu wynosi 38 537 897,01 PLN. Dofinansowanie dla wydatków ponoszonych przez Miasto Słupsk i MZK Sp. z o.o. wynosi 70% kosztów kwalifikowanych.
Zadanie nr 2, realizowane przez MZK Słupsk, ma wartość 25 682 015,93 PLN brutto, z czego 14 615 781,41 PLN netto finansowane jest ze środków Unii Europejskiej. Z uwagi na fakt, iż podatek VAT od kosztów kwalifikowalnych zostanie odliczony w przypadku zadania 2, nie wlicza się go do tejże kategorii kosztów w odniesieniu do tego zadania. W ramach zadania nr 1 Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od kosztów inwestycji, w związku z czym powiększy on wartość kosztów kwalifikowalnych.