Projekt unijny pn. „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej”

Strona głównaPROJEKTY UNIJNE I KRAJOWE › Projekt unijny pn. „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej”

projekt-unijny-pn-wezel-transportowy-miejskiego-obszaru-funkcjonalnego-slupska-z-elementami-priorytetow-dla-komunikacji-zbiorowej-319.jpg

Projekt pn.: „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej” sfinansowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Mobilność, Działania 9.1 Transport miejski, Poddziałania 9.1.2 Transport miejski.

Przedmiotem projektu była budowa węzła o znaczeniu krajowym w Słupsku integrującego różne środki transportu zbiorowego. Zakres przedsięwzięcia objął:

 1. Przebudowę ul. Towarowej na odcinku o długości ok. 265 m, od ul. Sobieskiego do torów kolejowych.
 2. Budowę dodatkowych odcinków ulic i dróg dla obsługi obiektu dworca autobusowego, budowę nowego odcinka ulicy, określonego nazwą roboczą Nowa Towarowa (długość ok. 322m).
 3. Zakup 5 szt. taboru komunikacji miejskiej (zadanie MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku).
 4. Budowę po zachodniej stronie torów wielofunkcyjnego budynku obsługi węzła (dworzec autobusowy) wraz z zapleczem socjalnym oraz miejscem obsługi podróżnych udostępnionym dla przewoźników międzynarodowych, krajowych i regionalnych (zagospodarowanie opisano poniżej).
 5. Montaż 10 szt. wiat przystankowych.
 6. Uzupełnienie funkcjonującego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej o 16 nowych lokalizacji tablic.
 7. Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej promującej transport zbiorowy oraz promocji projektu zgodniej w wytycznymi RPO WP 2014-2020.

Na terenie dworca autobusowego znajdziemy:

 1. Plac manewrowo-postojowy dla autobusów: 12 peronów dla autobusów, w tym: 1 dla wysiadających, 8 pod wiatą peronową, 3 przed budynkiem dworca;
 2. 17 miejsc postojowych/odstawczych dla autobusów (miejsca przejazdowe), w tym: 5 przy rozbudowanej ul. Towarowej;
 3. Przystanki z peronami dla obsługi pasażerów (3 perony przy budynku będą zadaszone);
 4. 122 miejsca parkingowe dla samochodów osobowych w tym 17 specjalnych (dla niepełnosprawnych i TAXI oraz miejsc postoju krótkotrwałego typu „kiss&ride”);
 5. Przy dworcu zaplanowano parking rowerowy (bike&ride) na 56 miejsc (stojaków) z samoobsługową stacją naprawy rowerów i elektrycznym kompresorem rowerowym.

Cele i efekty realizacji projektu:

- budowa węzła o znaczeniu krajowym – połączenia kolejowe i autobusowe z całym krajem;
- poprawa dostępności, sprawności, atrakcyjności i ekoefektywności systemu transportu zbiorowego w obszarze funkcjonalnym;
- przeciwdziałanie powstawaniu obszarów komunikacyjnego wykluczenia;
- zwiększenie konkurencyjności transportu zbiorowego względem transportu indywidualnego (wzrost liczby pasażerów transportu zbiorowego);
- wzmocnienie pozycji transportu zbiorowego (mobilność zrównoważona) oraz ograniczenie emisji generowanej przez transport (mobilność  niskoemisyjna);
- zaspokojenie potrzeb komunikacyjnych mieszkańców MOF Słupska;
- poprawa atrakcyjności, komfortu i bezpieczeństwa świadczonych usług oraz infrastruktury transportu zbiorowego, w tym dla osób niepełnosprawnych;
- rozwój terenów przyległych do węzła - rewitalizacja gospodarcza i społeczna obszaru;
- poprawa jakości przestrzeni publicznej i wizerunku miasta.

Wskaźniki:

 • liczba wybudowanych obiektów parkuj i jedź - 1 szt.
 • liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych - 1 szt.,
 • liczba zakupionych/zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej - 5 szt.,
 • wzrost liczby pasażerów przewiezionych w ramach kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich z węzła w roku 2023 o 1500 osób na dobę w stosunku do roku 2012.

Okres realizacji: 2017-2023
Całkowita wartość Projektu: 43 411 039,10 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 36 470 986,26 PLN
Dofinansowanie ze środków EFRR: 29 180 656,96 PLN

 

więcej

Stacja Paliw

Aktualne ceny paliw na naszej stacji.                                                                                                     

Aktualne ceny paliw

więcej

Myjnia automatyczna

dla samochodów osobowych, busów, autobusów oraz pojazdów ciężarowych.

rozklad-jazdy-380.jpg

więcej

Miejsca parkingowe

dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep.

Usługi parkingowe

więcej

Reklama

MZK Sp. z o.o. zaprasza Państwa do reklamowania swoich usług na naszym taborze.

Dzierżawa powierzchni reklamowej