Projekt unijny pn. „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej”

Strona głównaPROJEKTY UNIJNE I KRAJOWE › Projekt unijny pn. „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej”

projekt-unijny-pn-wezel-transportowy-miejskiego-obszaru-funkcjonalnego-slupska-z-elementami-priorytetow-dla-komunikacji-zbiorowej-319.jpg

Projekt pn.: „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej” finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Mobilność, Działania 9.1 Transport miejski, Poddziałania 9.1.2 Transport miejski.

Głównym celem przedsięwzięcia jest rozwinięty i efektywnie funkcjonujący zintegrowany publiczny transport zbiorowy w skali powiatowej i regionalnej.

W ramach inwestycji planowana jest budowa ogólnodostępnego dworca autobusowego powiązanego tunelem z dworcem kolejowym oraz bezpłatnymi parkingami „Park&Ride”, „Bike&Ride”, „Kiss&Ride”.

W tym celu planuje się:

– budowę układu drogowego umożliwiającego wpięcie węzła w system dróg wyższego rzędu, w tym ul. Sobieskiego, budowę oświetlonych chodników, ciągów pieszo–rowerowych, ścieżek rowerowych,
– zakup 5 szt. taboru komunikacji miejskiej,
– budowę budynków obsługi węzła wraz z niezbędnym wyposażeniem,
– wprowadzenie systemu biletu elektronicznego (karty miejskiej),
– rozwinięcie sytemu dynamicznej informacji pasażerskiej,
– wprowadzenie elementów priorytetów dla transportu zbiorowego,
– kampanię informacyjno-edukacyjną promującą transport zbiorowy.

Cele i efekty Projektu:

– poprawa dostępności, sprawności, atrakcyjności i ekoefektywności systemu transportu zbiorowego w obszarze funkcjonalnym,
– przeciwdziałanie powstawaniu obszarów komunikacyjnego wykluczenia,
– zwiększenie konkurencyjności transportu zbiorowego względem transportu indywidualnego (wzrost liczby pasażerów transportu zbiorowego),
– wzmocnienie pozycji transportu zbiorowego (mobilność zrównoważona) oraz ograniczenie emisji generowanej przez transport (mobilność niskoemisyjna),
– zaspokojenie potrzeb komunikacyjnych mieszkańców,
– poprawa atrakcyjności, komfortu i bezpieczeństwa świadczonych usług oraz infrastruktury transportu zbiorowego, w tym dla osób niepełnosprawnych,
– rozwój terenów przyległych do węzła – rewitalizacja gospodarcza i społeczna obszaru,
– poprawa jakości przestrzeni publicznej i wizerunku miasta.

Wskaźniki produktu:

– liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 1 szt.,
– liczba zakupionych/zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 5 szt.,
– liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych - 1 szt.,
– liczba wybudowanych obiektów parkuj i jedź – 1 szt.

Wskaźniki rezultatu:

– liczba pasażerów publicznego transportu zbiorowego korzystających z infrastruktury/taboru objętych wsparciem -
14 500 000.

 

Okres realizacji: 2018-2022
Całkowita wartość Projektu: 44 983 996,00 PLN.
Wydatki kwalifikowalne: 39 692 659,98 PLN.
Dofinansowanie ze środków EFRR: 33 738 760,98 PLN.

więcej

Stacja Paliw

Aktualne ceny paliw na naszej stacji.                                                                                                     

Aktualne ceny paliw

więcej

Myjnia automatyczna

dla samochodów osobowych, busów, autobusów oraz pojazdów ciężarowych.

rozklad-jazdy-380.jpg

więcej

Reklama

MZK Sp. z o.o. zaprasza Państwa do reklamowania swoich usług na naszym taborze.

Dzierżawa powierzchni reklamowej

więcej

Miejsca parkingowe

dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep.

Usługi parkingowe