Projekt unijny pn. „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej”

Strona głównaPROJEKTY UNIJNE I KRAJOWE › Projekt unijny pn. „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej”

projekt-unijny-pn-wezel-transportowy-miejskiego-obszaru-funkcjonalnego-slupska-z-elementami-priorytetow-dla-komunikacji-zbiorowej-319.jpg

Projekt pn.: „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej” finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Mobilność, Działania 9.1 Transport miejski, Poddziałania 9.1.2 Transport miejski.

Głównym celem przedsięwzięcia jest rozwinięty i efektywnie funkcjonujący zintegrowany publiczny transport zbiorowy w skali powiatowej i regionalnej.

W ramach inwestycji planowana jest budowa ogólnodostępnego dworca autobusowego powiązanego tunelem z dworcem kolejowym oraz bezpłatnymi parkingami „Park&Ride”, „Bike&Ride”, „Kiss&Ride”.

W tym celu planuje się:

– budowę układu drogowego umożliwiającego wpięcie węzła w system dróg wyższego rzędu, w tym ul. Sobieskiego, budowę oświetlonych chodników, ciągów pieszo–rowerowych, ścieżek rowerowych,
– zakup 5 szt. taboru komunikacji miejskiej,
– budowę budynków obsługi węzła wraz z niezbędnym wyposażeniem,
– wprowadzenie systemu biletu elektronicznego (karty miejskiej),
– rozwinięcie sytemu dynamicznej informacji pasażerskiej,
– wprowadzenie elementów priorytetów dla transportu zbiorowego,
– kampanię informacyjno-edukacyjną promującą transport zbiorowy.

Cele i efekty Projektu:

– poprawa dostępności, sprawności, atrakcyjności i ekoefektywności systemu transportu zbiorowego w obszarze funkcjonalnym,
– przeciwdziałanie powstawaniu obszarów komunikacyjnego wykluczenia,
– zwiększenie konkurencyjności transportu zbiorowego względem transportu indywidualnego (wzrost liczby pasażerów transportu zbiorowego),
– wzmocnienie pozycji transportu zbiorowego (mobilność zrównoważona) oraz ograniczenie emisji generowanej przez transport (mobilność niskoemisyjna),
– zaspokojenie potrzeb komunikacyjnych mieszkańców,
– poprawa atrakcyjności, komfortu i bezpieczeństwa świadczonych usług oraz infrastruktury transportu zbiorowego, w tym dla osób niepełnosprawnych,
– rozwój terenów przyległych do węzła – rewitalizacja gospodarcza i społeczna obszaru,
– poprawa jakości przestrzeni publicznej i wizerunku miasta.

Wskaźniki produktu:

– liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 1 szt.,
– liczba zakupionych/zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 5 szt.,
– liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych - 1 szt.,
– liczba wybudowanych obiektów parkuj i jedź – 1 szt.

Wskaźniki rezultatu:

– liczba pasażerów publicznego transportu zbiorowego korzystających z infrastruktury/taboru objętych wsparciem -
14 500 000.

 

Okres realizacji: 2018-2022
Całkowita wartość Projektu: 44 983 996,00 PLN.
Wydatki kwalifikowalne: 39 692 659,98 PLN.
Dofinansowanie ze środków EFRR: 33 738 760,98 PLN.

więcej

Reklama

MZK Sp. z o.o. zaprasza Państwa do reklamowania swoich usług na naszym taborze.

Dzierżawa powierzchni reklamowej

więcej

Stacja Paliw

Aktualne ceny paliw na naszej stacji.                                                                                                     

Aktualne ceny paliw

więcej

Miejsca parkingowe

dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep.

Usługi parkingowe

więcej

Rozkład jazdy

z dniem 04.04.2009r. rozkład jazdy komunikacji miejskiej został przeniesiony na zimslupsk.pl

Rozkład jazdy