Ubezpieczenia komunikacyjne i mienia

Strona głównaPRZETARGIArchiwalne › Ubezpieczenia komunikacyjne i mienia

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest Objęcie ochroną ubezpieczeniową Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. w zakresie:

1) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów samochodowych za szkody wyrządzone w związku z ruchem tych pojazdów w kraju;

2) ubezpieczenia autocasco pojazdów samochodowych;

3) ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków;

4) ubezpieczenia mienia Spółki od wszystkich ryzyk,

5) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

6) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej deliktowej i kontraktowej.

 

Szczegółowy zakres ubezpieczenia znajduje się w opisie przeemiotu zamówienia oraz załącznikach. Opis warunków udziału w postępowaniu zawiera plik ogłoszenie
o zamówieniu.

 

Oferty należy złożyć do dnia 30 listopada 2016 r. do godziny 12:00 w zamkniętej kopercie, na adres: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku, ul. Prof. Poznańskiego 1a, 76-251 Kobylnica.

 

Zamawiający informuje, że:

1)  w związku z odpowiedźami umieszczonymi w dniu 24 listopada 2016 r.:

- załączniki 1,2 i 3 (Wykaz pojazdów do ubezpieczenia) zostały uzupełnione o rodzaj pojazdu. Wszystkie pozostałe informacje w tych załącznikach pozostały bez zmian

- został poprawiony formularz ofertowy

- została uzupełniona szkodowość o szkody wypłacone przez drugiego ubezpieczyciela

 

2) w związku z odpowiedźami umieszczonymi w dniu 25 listopada 2016 r.

- została uzupełniona szkodowość przygotowana przez drugiego ubezpieczyciela przez umieszczenie szkód w ujęciu detalicznym

- został zmodyfikowany plik opis przedmiotu zamówienia

 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy art.70 (1) - art.70 (5) Kodeksu cywilnego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r, 

pliki do pobrania
więcej

Reklama

MZK Sp. z o.o. zaprasza Państwa do reklamowania swoich usług na naszym taborze.

Dzierżawa powierzchni reklamowej

więcej

Rozkład jazdy

z dniem 04.04.2009r. rozkład jazdy komunikacji miejskiej został przeniesiony na zimslupsk.com

Rozkład jazdy

więcej

Stacja Paliw

Aktualne ceny paliw na naszej stacji.                                                                                                     

Aktualne ceny paliw

więcej

Miejsca parkingowe

dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep.

Usługi parkingowe