Ubezpieczenia komunikacyjne i mienia

Strona głównaPRZETARGIArchiwalne › Ubezpieczenia komunikacyjne i mienia

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest Objęcie ochroną ubezpieczeniową Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. w zakresie:

1) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów samochodowych za szkody wyrządzone w związku z ruchem tych pojazdów w kraju;

2) ubezpieczenia autocasco pojazdów samochodowych;

3) ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków;

4) ubezpieczenia mienia Spółki od wszystkich ryzyk,

5) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

6) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej deliktowej i kontraktowej.

 

Szczegółowy zakres ubezpieczenia znajduje się w opisie przeemiotu zamówienia oraz załącznikach. Opis warunków udziału w postępowaniu zawiera plik ogłoszenie
o zamówieniu.

 

Oferty należy złożyć do dnia 30 listopada 2016 r. do godziny 12:00 w zamkniętej kopercie, na adres: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku, ul. Prof. Poznańskiego 1a, 76-251 Kobylnica.

 

Zamawiający informuje, że:

1)  w związku z odpowiedźami umieszczonymi w dniu 24 listopada 2016 r.:

- załączniki 1,2 i 3 (Wykaz pojazdów do ubezpieczenia) zostały uzupełnione o rodzaj pojazdu. Wszystkie pozostałe informacje w tych załącznikach pozostały bez zmian

- został poprawiony formularz ofertowy

- została uzupełniona szkodowość o szkody wypłacone przez drugiego ubezpieczyciela

 

2) w związku z odpowiedźami umieszczonymi w dniu 25 listopada 2016 r.

- została uzupełniona szkodowość przygotowana przez drugiego ubezpieczyciela przez umieszczenie szkód w ujęciu detalicznym

- został zmodyfikowany plik opis przedmiotu zamówienia

 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy art.70 (1) - art.70 (5) Kodeksu cywilnego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r, 

pliki do pobrania
więcej

Reklama

MZK Sp. z o.o. zaprasza Państwa do reklamowania swoich usług na naszym taborze.

Dzierżawa powierzchni reklamowej

więcej

Stacja Paliw

Aktualne ceny paliw na naszej stacji.                                                                                                     

Aktualne ceny paliw

więcej

Rozkład jazdy

z dniem 04.04.2009r. rozkład jazdy komunikacji miejskiej został przeniesiony na zimslupsk.pl

Rozkład jazdy

więcej

Miejsca parkingowe

dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep.

Usługi parkingowe