Sukcesywne dostawy paliw cieklych w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2019 r.

Strona głównaPRZETARGIArchiwalne › Sukcesywne dostawy paliw cieklych w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2019 r.

Wspólne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Sukcesywne dostawy paliw ciekłych w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2019 r. dla

1) Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku,

2) Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku,

3) "Wodociągi Słupsk" Spółka z o.o.,

prowadzone na podstaiw art 16 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - tekst jednolity (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn zm.) przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku w imieniu i na rzecz podmiotów wskazanych w nazwie zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 wyżej wymienionej ustawy.

 

Szczegóły dotyczące niniejszego postępowania znajdują się ogłoszeniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Zamawiający w dniu 11 maja 2016 r. dokonał zmiany w treści SIWZ oraz załączników 1, 7, 8 i 9 do SIWZ. W związku z dokonanymi zmianami Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 3 czerwca 2016 r. do godz. 10:00, publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 3 czerwca 2016 r. o godz. 10:05.  

pliki do pobrania
więcej

Stacja Paliw

Aktualne ceny paliw na naszej stacji.                                                                                                     

Aktualne ceny paliw

więcej

Myjnia automatyczna

dla samochodów osobowych, busów, autobusów oraz pojazdów ciężarowych.

rozklad-jazdy-380.jpg

więcej

Reklama

MZK Sp. z o.o. zaprasza Państwa do reklamowania swoich usług na naszym taborze.

Dzierżawa powierzchni reklamowej

więcej

Miejsca parkingowe

dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep.

Usługi parkingowe