Wykonanie robót budowlanych

Strona głównaPRZETARGIArchiwalne › Wykonanie robót budowlanych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na:

A) modernizacji myjni samochodowej;

B) termomodernizacji obiektów zaplecza technicznego;

C) dostosowaniu hal warsztatowych do wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Inwestycja dotyczy zadania „Zakup nowych autobusów i przebudowa zaplecza technicznego” w ramach projektu „Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze m. Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych – Etap I”.

Na realizację zamówienia Zamawiający planuje uzyskać dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów art 70(1) - 70(5) Kodeksu Cywilnego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2013.907 j.t. ze zm.)

 

 

pliki do pobrania