Udzielenie kredytu długoterminowego

Strona głównaPRZETARGIArchiwalne › Udzielenie kredytu długoterminowego

 

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku na:

1) zakup 18 autobusów niskpodłogowych;

2) wykonanie robót budowlanych

 

W związku ze zmianami wprowadzanymi w SIWZ  termin składania ofert został wydłużony do dnia 05 lutego 2015 godz 12:00 r.

 

Inwestycja dot. zadania "Zakup nowych autobusów i przebudowa zaplecza technicznego" w ramach projektu "Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze m. Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infarstrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych - Etap I".

 

Na realizację zamówienia Zamawiający uzyskał dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 na podstawie umowy nr UDA – RPPM.03.01.00-00-003/13-00, podpisanej w Gdańsku 3 października 2014 r. pomiędzy Województwem Pomorskim, Partnerem Wiodącym – Miastem Słupsk oraz Partnerem – Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów art. 701– 705 Kodeksu Cywilnego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2013.907 j.t. ze zm.)

 

 

pliki do pobrania
więcej

Stacja Paliw

Aktualne ceny paliw na naszej stacji.                                                                                                     

Aktualne ceny paliw

więcej

Reklama

MZK Sp. z o.o. zaprasza Państwa do reklamowania swoich usług na naszym taborze.

Dzierżawa powierzchni reklamowej

więcej

Miejsca parkingowe

dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep.

Usługi parkingowe

więcej

Rozkład jazdy

z dniem 04.04.2009r. rozkład jazdy komunikacji miejskiej został przeniesiony na zimslupsk.pl

Rozkład jazdy