Ubezpieczenia komunikacyjne i mienia

Strona głównaPRZETARGIArchiwalne › Ubezpieczenia komunikacyjne i mienia

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. "Objęcie ochroną ubezpieczeniową Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r."

 

Oferty należy składać drogę elektroniczną na adres mzk@mzk.slupsk.pl do dnia 11 grudnia 2020 r. 

 

Zamawiajacy informuje, że w dniu 3 grudnia 2020 r., uzupęłnił treść ogłosznie o zamówieniu i w opisie przedmiotu zamówienia zawarł następujące sformułowanie:

Umowy ubezpieczenia zostaną zawarte z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę. Wzory umów i załączników w tym Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zostaną określone przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega, że postanowienia wzorów umów, załączników do umów, w tym OWU nie mogą zawierać zapisów mniej korzystnych dla Zamawiającego, niż te zapisy niniejszego ogłoszenia oraz załączników do ogłoszenia. W przypadku przedłożenia przez Wykonawcę wzorów umów i załączników do umów, w tym OWU, które będą zawierały zapisy mniej korzystne dla Zamawiającego niż zapisy określone w ogłoszeniu o zamówieniu i załącznikach, stosuje się w to miejsce zapisy ogłoszenia o zamówieniu i załączników do tego ogłoszenia.

 

Zamawiający informuje, ze w dniu 4 grudnia 2020 r., uzupełnił treść punktu 6 ogłoszenia o zamówieniu, tj. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERT i dopisał punkt 3, z którego wynika, że Wykonawca dołącza do oferty pełnomocnictwo, jeżeli upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych.

W pozostałym zakresie dokumentacja postępowania pozostaje bez zmian.

 

Zamawiajacy w dniu 7 grudnia 2020 r. zmienił treść załącznika pn "Opis przedmiotu zamówienia". W załączniku tym Zamawiający dokonał następujacych zmian:

1. w klauzuli uproszczonej likwidacji szkód (ubezpieczenie floty pojazdów) - zmienił kwotę dla szkód cześciowych dla ubezpieczenia autocascoz 12 000 netto na 10 000 netto;

2. klauzulę prewencyjnej sumy ubezpieczenia (klauzulę dodatkową) przeniósł do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk i ustalił limit 100 0000 PLN na jedno i wszystkie ryzyka;

3. klauzula automatycznego ubezpieczenia mienia - wprowadził limit 10% nie więcej niż 200 000 PLN

4. klauzula lokalizacyjna - wprowadził limit 200 000 PLN

Nowa treść załącznika dostępna jest w pliku oznaczonym datą 7 grudnia 2020 r.

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Pubvlicznych.

 

 

pliki do pobrania
więcej

Stacja Paliw

Aktualne ceny paliw na naszej stacji.                                                                                                     

Aktualne ceny paliw

więcej

Miejsca parkingowe

dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep.

Usługi parkingowe

więcej

Reklama

MZK Sp. z o.o. zaprasza Państwa do reklamowania swoich usług na naszym taborze.

Dzierżawa powierzchni reklamowej

więcej

Rozkład jazdy

z dniem 04.04.2009r. rozkład jazdy komunikacji miejskiej został przeniesiony na zimslupsk.com

Rozkład jazdy