Sukcesywne dostawy paliw cieklych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.

Strona głównaPRZETARGIArchiwalne › Sukcesywne dostawy paliw cieklych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, działając na podstawie art 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz, U, 2017. poz. 1579 t.j. ze zm.) zaprasza do składania ofert we wspólnym postępowaniu o zamówienia publicznego pn.

„Sukcesywne dostawy paliw ciekłych dla:

  1. Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku,

  2. Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku,

  3. „Wodociągów Słupsk” Spółka z o.o.”,

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 wyżej wymienionej ustawy.

 

Szczegóły dotyczące niniejszego postępowania znajdują się ogłoszeniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Zamawiajacy informuje, że w dniu 29 października 2018 r. na skutek odpowiedzi na zapytanie o wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 23 października 2018 r. zmienił treść SIWZ oraz załączników Nr 3, 4 i 5 w zakresie wskazanym tej odpowiedzi. Zmieniona na skutek powyższej odpowiedzi SIWZ wraz załacznikami, które podlegały zmianie została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

 

pliki do pobrania
więcej

Stacja Paliw

Aktualne ceny paliw na naszej stacji.                                                                                                     

Aktualne ceny paliw

więcej

Reklama

MZK Sp. z o.o. zaprasza Państwa do reklamowania swoich usług na naszym taborze.

Dzierżawa powierzchni reklamowej

więcej

Rozkład jazdy

z dniem 04.04.2009r. rozkład jazdy komunikacji miejskiej został przeniesiony na zimslupsk.pl

Rozkład jazdy

więcej

Miejsca parkingowe

dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep.

Usługi parkingowe