Dostawy gazu ziemnego wysokometanowego

Strona głównaPRZETARGIArchiwalne › Dostawy gazu ziemnego wysokometanowego

Przedmiotem zamówienia są dostawy gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) na potrzeby Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku
w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w szacunkowej ilości 800 000 kWh spełniającego wymagania aktualnie obowiązującej normy. 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu Udzielania Zamównień Publicznych w Miejskim Zakładzie Komunikacji
Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku z wyłączenie stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 

Szczegóły dotyczące postępowania znajdują się w załączonych plikach.

 

Zamawiajacy informuje, że w dniu 24 października 2017 r. zmienił zapisy Rozdziału XII - Opisu sposobu obliczenia ceny oferty na następujące:

"W ofercie należy podać ceny jednostkowe netto Paliwa gazowego w zł/kWh z dokładnością do 5 miejsc po przecinku oraz opłaty abonamentowej
w zł z dokładnością do 2 miejsc po przecinku".

Ponadto Zamawiający informuje, że:

- nie wyraził zgody na otrzymywanie faktur wstępnych

- wyraził zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT oraz podatku akcyzowego

 

Ogłoszenie zawierajace zmodyfikowane zapisy zostało załączone.

pliki do pobrania
więcej

Rozkład jazdy

z dniem 04.04.2009r. rozkład jazdy komunikacji miejskiej został przeniesiony na zimslupsk.pl

Rozkład jazdy

więcej

Stacja Paliw

Aktualne ceny paliw na naszej stacji.                                                                                                     

Aktualne ceny paliw

więcej

Reklama

MZK Sp. z o.o. zaprasza Państwa do reklamowania swoich usług na naszym taborze.

Dzierżawa powierzchni reklamowej

więcej

Miejsca parkingowe

dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep.

Usługi parkingowe