Dostawy gazu ziemnego wysokometanowego

Strona głównaPRZETARGIArchiwalne › Dostawy gazu ziemnego wysokometanowego

Przedmiotem zamówienia są dostawy gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) na potrzeby Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku
w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w szacunkowej ilości 800 000 kWh spełniającego wymagania aktualnie obowiązującej normy. 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu Udzielania Zamównień Publicznych w Miejskim Zakładzie Komunikacji
Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku z wyłączenie stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 

Szczegóły dotyczące postępowania znajdują się w załączonych plikach.

 

Zamawiajacy informuje, że w dniu 24 października 2017 r. zmienił zapisy Rozdziału XII - Opisu sposobu obliczenia ceny oferty na następujące:

"W ofercie należy podać ceny jednostkowe netto Paliwa gazowego w zł/kWh z dokładnością do 5 miejsc po przecinku oraz opłaty abonamentowej
w zł z dokładnością do 2 miejsc po przecinku".

Ponadto Zamawiający informuje, że:

- nie wyraził zgody na otrzymywanie faktur wstępnych

- wyraził zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT oraz podatku akcyzowego

 

Ogłoszenie zawierajace zmodyfikowane zapisy zostało załączone.

pliki do pobrania
więcej

Reklama

MZK Sp. z o.o. zaprasza Państwa do reklamowania swoich usług na naszym taborze.

Dzierżawa powierzchni reklamowej

więcej

Rozkład jazdy

z dniem 04.04.2009r. rozkład jazdy komunikacji miejskiej został przeniesiony na zimslupsk.com

Rozkład jazdy

więcej

Stacja Paliw

Aktualne ceny paliw na naszej stacji.                                                                                                     

Aktualne ceny paliw

więcej

Miejsca parkingowe

dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep.

Usługi parkingowe