Ubezpieczenia komunikacyjne i mienia

Strona głównaPRZETARGIAktualne › Ubezpieczenia komunikacyjne i mienia

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. "Objęcie ochroną ubezpieczeniową Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r."

 

Oferty należy składać drogę elektroniczną na adres mzk@mzk.slupsk.pl do dnia 11 grudnia 2020 r. 

 

Zamawiajacy informuje, że w dniu 3 grudnia 2020 r., uzupęłnił treść ogłosznie o zamówieniu i w opisie przedmiotu zamówienia zawarł następujące sformułowanie:

Umowy ubezpieczenia zostaną zawarte z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę. Wzory umów i załączników w tym Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zostaną określone przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega, że postanowienia wzorów umów, załączników do umów, w tym OWU nie mogą zawierać zapisów mniej korzystnych dla Zamawiającego, niż te zapisy niniejszego ogłoszenia oraz załączników do ogłoszenia. W przypadku przedłożenia przez Wykonawcę wzorów umów i załączników do umów, w tym OWU, które będą zawierały zapisy mniej korzystne dla Zamawiającego niż zapisy określone w ogłoszeniu o zamówieniu i załącznikach, stosuje się w to miejsce zapisy ogłoszenia o zamówieniu i załączników do tego ogłoszenia.

 

Zamawiający informuje, ze w dniu 4 grudnia 2020 r., uzupełnił treść punktu 6 ogłoszenia o zamówieniu, tj. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERT i dopisał punkt 3, z którego wynika, że Wykonawca dołącza do oferty pełnomocnictwo, jeżeli upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych.

W pozostałym zakresie dokumentacja postępowania pozostaje bez zmian.

 

Zamawiajacy w dniu 7 grudnia 2020 r. zmienił treść załącznika pn "Opis przedmiotu zamówienia". W załączniku tym Zamawiający dokonał następujacych zmian:

1. w klauzuli uproszczonej likwidacji szkód (ubezpieczenie floty pojazdów) - zmienił kwotę dla szkód cześciowych dla ubezpieczenia autocascoz 12 000 netto na 10 000 netto;

2. klauzulę prewencyjnej sumy ubezpieczenia (klauzulę dodatkową) przeniósł do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk i ustalił limit 100 0000 PLN na jedno i wszystkie ryzyka;

3. klauzula automatycznego ubezpieczenia mienia - wprowadził limit 10% nie więcej niż 200 000 PLN

4. klauzula lokalizacyjna - wprowadził limit 200 000 PLN

Nowa treść załącznika dostępna jest w pliku oznaczonym datą 7 grudnia 2020 r.

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Pubvlicznych.

 

 

pliki do pobrania
więcej

Reklama

MZK Sp. z o.o. zaprasza Państwa do reklamowania swoich usług na naszym taborze.

Dzierżawa powierzchni reklamowej

więcej

Rozkład jazdy

z dniem 04.04.2009r. rozkład jazdy komunikacji miejskiej został przeniesiony na zimslupsk.com

Rozkład jazdy

więcej

Miejsca parkingowe

dla autobusów, samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep.

Usługi parkingowe

więcej

Stacja Paliw

Aktualne ceny paliw na naszej stacji.                                                                                                     

Aktualne ceny paliw