Myjnia MZK Słupsk przed modernizacją

Strona głównaPROJEKTY UNIJNE Projekt unijny pn. Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze m. Słupska...Modernizacja myjni samochodowejModernizacja myjni samochodowej › Myjnia MZK Słupsk przed modernizacją

myjnia-mzk-slupsk-przed-modernizacja-278.jpg

Jednym z obiektów zaplecza technicznego MZK Słupsk jest hala myjni. Obsługuje ona średnio 30-50 autobusów dziennie. Myjnia ta nie była wyposażona w automatyczne urządzenia myjące, co wiązało się ze zwiększonymi nakładami pracy oraz podwyższonym zużyciem wody. W obiekcie nie funkcjonował obieg zamknięty, więc zużyta woda nie podlegała odzyskowi, co skutkowało nie tylko znacznymi stratami tego surowca, ale również wpływało na zwiększenie się ilości odprowadzanych ścieków. Ścieki technologiczne odprowadzane były do zakładowej kanalizacji (i dalej do oczyszczalni firmy Lacpol) poprzez urządzenia podczyszczające.

W ramach projektu pn.: „Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze m. Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych – Etap I” realizowanego z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 3. Funkcje miejskie i metropolitalne, Działanie 3.1 Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego, MZK Słupsk przeprowadziło modernizację zaplecza technicznego wprowadzając proekologiczne energo- i wodo- oszczędne rozwiązania.