Modernizacja myjni samochodowej

Menu

PROJEKT UNIJNY › Modernizacja myjni samochodowej

modernizacja-myjni-samochodowej-275.jpgJednym z obiektów zaplecza technicznego MZK Słupsk jest hala myjni. Obsługuje ona średnio 30-50 autobusów dziennie. Myjnia ta nie była wyposażona w automatyczne urządzenia myjące, co wiązało się ze zwiększonymi nakładami pracy oraz podwyższonym zużyciem wody. W obiekcie nie funkcjonował obieg zamknięty, więc zużyta woda nie podlegała odzyskowi, co skutkowało nie tylko znacznymi stratami tego surowca, ale również wpływało na zwiększenie się ilości odprowadzanych ścieków. Ścieki technologiczne odprowadzane były do zakładowej kanalizacji (i dalej do oczyszczalni firmy Lacpol) poprzez urządzenia podczyszczające.

W ramach projektu pn.: „Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze m. Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych – Etap I” realizowanego z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 3. Funkcje miejskie i metropolitalne, Działanie 3.1 Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego, MZK Słupsk przeprowadziło modernizację zaplecza technicznego wprowadzając proekologiczne energo- i wodo- oszczędne rozwiązania.

modernizacja-myjni-samochodowej-277.jpg

Zmodernizowana myjnia pracuje z odzyskiem wody zużytej, co pozwala to na odzysk wody w granicach ok. 60%, a to przekłada się na oszczędność wody i zmniejszenie ilości ścieków technologicznych. Ścieki technologiczne będą podczyszczane w separatorze przed ich odprowadzeniem do kanalizacji. Ponadto zastosowane rozwiązania technologiczne pozwalają na codzienne,kompleksowe, zewnętrzne mycie taboru MZK Słupsk (łącznie z dachem) co przekłada się na estetyczny wygląd pojazdów.